top of page

Aarhus Stiftstidende, 12. marts 1901

En Tilstaaelse.

Manden bekender - for at faa sin Kone fri.

Om en i disse Dage paany opblusset Retsaffære i Nørresundby, fortæller ”Aalborg Amtst.”:

 

Store Jens Peters Hus i Hammer Bakker brændte den 2den Oktober 1897. 9 Dage derefter arresteredes Husmand Poul Chr. Madsen i Hammer Bakker og blev sigtet for at have paasat Ilden på denne Rønne, der var faldefærdig og som ikke engang var beboet. Han nægtede at være skyldig. Kort Tid efter arresteredes hans Kone som sigtet for at være Medvider. Også hun nægtede. En 13aarig Datter anholdtes ogsaa et par Dage. Konen var syg i Arresten, og et spædt Barn døde, mens hun sad der. Endelig i Januar Maaned bekendte Poul Chr. Madsen – for at faa sin Kone fri. Konen blev saa fri; hun havde siddet 11 Uger. Manden blev siddende, mens Sagen behandledes til Ende, og dømtes sluttelig på sin Bekendelse til 4 Gange 5 Dages Vand og Brød. Han slap ud den 19de Marts og havde da ”siddet” ialt 8 Maaneder.

 

Manden har lige siden han kom hjem fastholdt sin Uskyldighed. Og et Tilfælde synes nu at skulle stille Sagen i et helt andet Lys.

 

En ung Mand paa en Snes Aar ved Navn Jørgen Jensen sidder i disse Dage anholdt, dels for Misligheder ved en Kohandel, dels sigtet for fask Anmeldelse til Politiet – han havde anmeldt, at han var bleven overfaldet ude i Uttrup og frarøvet et Pengebeløb. Denne Jørgen Jensen tjente som en 17-årig Knægt på en Gaard i Møgelmose på det Tidspunkt, da ”Store Jens Peters” Hus brændte, og Poul Chr. Madsen har hele Tiden haft Jørgen Jensen mistænkt for, at det var ham, der af en Slags drengeagtig Kaadhed havde sat Ild på den falefærdige Rønne.

 

Det ser ud, som om Herredsfogeden i Kær Herred nu har faaet samme Opfattelse. Jørgen Jensen har været i Forhør om Ildebranden; Forhørets Resultat kendes vel ikke helt ud endnu, men i hvilken Retning, det er gaaet, fremgaar af, at Poul Chr. Madsen var tilsagt til at møde i Nørresundby Ret i Torsdags, og her spurgte Herredsfogeden ham om hans gamle Tilstaaelse. Han tilbagekaldte den og erklærede sig  for uskyldig. Herredsfogeden lod falde Ytringer, hvoraf fremgik, at Sagen skulde tages op paany. Til i Gaar var både Poul Chr. Madsen og hans Kone tilsagte. De maatte afgive Forklaringer paany, og fastholdt begge deres Uskyldighed.

 

I løbet af meget faa Dage vil Sagen rimeligvis foreligge fuldstændig oplyst. Den endelige Dom om denne Sag vil først kunne fældes, naar Forhørene er sluttede. Dommen vil blive mildere, jo hurtigere og jo mere kulant der ydes Oprejsning, hvor og saa vidt der er fejlet”.

Se den originale avisartikel her.

bottom of page